Sukututkimuksen käytännesäännöt ja rekisteriseloste

Käytännesäännöt

Noudatan kaikessa toiminnassani sukututkimuksen käytännesääntöjä, jotka tietosuojavaltuutettu
on tarkistanut ja Suomen Sukututkimusseura on julkaissut. Käytännesäännöt opastavat hyvään henkilötietojen käsittelyyn sukututkimuksen eri vaiheissa. Käytännesäännöt on antaa sukututkijalle riittävät tiedot siitä, kuinka sukututkimuksessa sovelletaan henkilötietolakia, turvataan tutkimuskohteiden yksityisyyden suoja ja vältytään ongelmatilanteilta.


Käytännesäännöissä käsitellään henkilötietojen keräämistä, henkilötietojen tallentaminen sukututkimusrekisteriin ja henkilötietojen julkaiseminen. Uudet käytännesäännöt korostavat kansalaisten perustuslaillista oikeutta määrätä itse henkilötietojensa käytöstä.

Sukututkimusrekisteriseloste


1. Rekisterinpitäjä

Tissarin Sukuseura ry

2. Rekisteristä vastaava henkilö

Raija Järvenpää, Hollola, jarvenpaa.raija@gmail.com

3. Rekisterin nimi

Tissarin sukuseura ry:n Sukututkimusrekisteriseloste

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Sukuseuran sääntömääräiseen toimintaan kuuluva suku- ja henkilöhistoriallisten tietojen kerääminen, tallentaminen, tutkiminen ja julkaiseminen.

5. Rekisterin tietosisältö

Tietoa tutkittavista henkilöistä ja heidän esivanhemmistaan: nimi, syntymäaika ja paikka, vihkimisaika ja -paikka, kuolinaika ja -paikka, arvo ja ammatti sekä muut sukututkimuksen kannalta tarpeelliset tiedot ja mahdolliset suostumukset ja kiellot.


6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan lähtökohtaisesti henkilöltä itseltään tarkoitusta varten laaditulla lomakkeella. Muita pääsääntöisiä tietolähteitä ovat kirkonkirjat ja väestötietojärjestelmä, muu arkistoaineisto ja viranomaisrekisterit.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisteristä luovutetaan tietoja ainoastaan sukututkimustarkoituksiin. Rekisteristä voidaan siirtää tietoja Europan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella asuville sukulaisille. Tietoja ei luovuteta ilman ao. henkilön lupaa kolmansille henkilöille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Aineisto on sähköisessä muodossa. Rekisteri on suojattu ja sitä käsitellään lainsäädännön ja hyvän tietoturvallisuuden vaatimusten mukaisesti sukuseuran sukuneuvoston ja seuran nimeämien sukututkijoiden toimesta. Elossa olevien henkilöiden arkaluontoisia tietoja käsitellään ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella.

9. Rekisteröidyn oikeuksien huomioon ottaminen

Rekisteröidylle varataan pyynnöstä mahdollisuus tarkistaa omat tietonsa. Virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto oikaistaan, poistetaan tai täydennetään. Rekisteröidyn vaatimuksesta häntä koskevia tietoja ei käsitellä eikä luovuteta, eikä sitä tehdä jälkipolvien osalta muutenkaan. Kiellosta tai sen peruuttamisesta tehdään rekisteriin merkintä. Mahdollinen DNA-tieto on geneettisen sukututkimuksen palveluntarjoajien sivuilla heidän omassa hallinnassaan.

Laatimispäiväys: 20.10.2020

Päivitetty: 8.2.2023