Monta tapaa päästä sukujuurille

Tissarin Sukuseura on tuottanut sukututkimustietoa ja auttanut pääsemään sukujuurille jo 42 vuoden ajan

Kerromme tällä verkkosivulla Tissarin Sukuseurassa tehdystä perinteisestä ja DNA-sukututkimusta ja
esimerkkejä niiden tuloksista sekä tutkijoiden työn tuotoksina syntyvistä sukukirjoista ja muista
julkaisuista. Ne ovat keskeisiä tapoja päästä Tissarin suvun sukujuurille ja tiedon lähteille. Lisäksi
esittelemme erilaisia mahdollisuuksia osallistua sukuseuran toimintaan, esimerkiksi sukujuhlat ja -
kokoukset sekä vierailut suvulle tärkeille paikoille.

Tissarin Sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja
edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa.

Vuonna 2021 sukuseura täytti 40 vuotta, sillä Tissarin Sukuseura on perustettu vuonna 1981. Covid
19 -pandemian takia 40-vuotissukujuhlaa ei voitu järjestää vuonna 2021. Kaksiosainen sukukirja
Pielaveden sukuhaarasta on aiemmin ilmoitetusta tiedosta poiketen siirtynyt julkaistavaksi vuonna
2024, ja samalla järjestetään myös sukuseuran 43-vuotissukujuhla.


Tissarin Sukuseura ja viisi muuta sukuseuraa järjestivät yhteistyössä Suur-Savon
sukututkimusyhdistyksen kanssa Sukujuuret tutuiksi -tapahtuman Kangasniemen kunnantalolla
24.9.2022. Osallistumalla em. kaltaisiin sukutapahtumiin ja Tissarin Sukuseuran sukukokouksiin, sukujuhliin ja vierailuihin sekä tilaamalla sukuseuran sukukirjoja saa paljon tietoa omista sukujuuristaan sekä Tissarin suvusta ja sukututkimuksesta. Sukuseuran toimintaa esitellään mahdollisuuksien mukaan myös muissa sukututkimustapahtumissa (katso 4.2).


Tissarin suvun 1500-luvulle asti ulottuvista sukujuurista voi lukea kaksiosaisesta sukukirjasta "Tissarin sukua Kangasniemellä 500 vuotta". Sukujuurille ja tiedon lähteille voivat kaikki Tissarin suvusta
kiinnostuneet päästä sukukirjoja ja muita julkaisuja lukemalla sekä sukuseuran verkkosivujen ja
Facebook-ryhmän kautta, vaikka eivät kuuluisikaan sukuseuraan.

Tissarin suvun sukujuurille, tiedon lähteille ja osaksi sukuyhteisöä vievät:

  1. perinteinen sukututkimus, haastattelut ja kirjalliset lähteet
  2. DNA-tutkimus
  3. sukukirjat ja muut julkaisut
  4. osallistuminen sukuseuran toimintaan, kuten sukukokouksiin ja -juhliin ja vierailuihin sekä muihin suku- tai sukututkimustapahtumiin
  5. sukuseuran verkkosivut ja Tissarit-Facebook-ryhmä

1. Perinteinen sukututkimus, haastattelut ja kirjalliset lähteet

1.1 Perinteisen sukututkimuksen keinoin saadaan tietoa 1500-luvulta alkaen

Tissarin Sukuseurassa tehdään perinteistä sukututkimusta ja tuotetaan sukuseuran jäsenille ja sukuun kuuluville tietoja heidän suvustaan tutkimalla asiakirjoja, painettuja lähteitä ja perimätietoa. Samalla selvitetään menneiden sukupolvien elämää, tapoja ja toimia sekä yhdistetään ja vertaillaan näitä tietoja sen ajan yhteiskuntaan ja historiaan.

Tissarin suvun vaiheista tiedetään tarkemmin vasta 1500-luvun puolivälistä lähtien. Vastaava tilanne on myös muiden savolaissukujen kohdalla, koska kirkonkirjoja on palanut tai tuhoutunut muulla tavoin. Kangasniemi näyttää jo 1500-luvulta alkaen olleen Tissarin suvun kantakoti, eritoten Salmenkylä ja Kauppilan kylä. Salmenkylän keskeistä osaa nimitetään Tissarinkyläksi. Kaksi kolmannesta suvun jäsenistä asuu historiallisen Savon alueella. Eniten sukuun kuuluvia elää edelleen Kangasniemellä. Toinen vahva sukuhaara on Pielavedellä.

Tissarin Sukuseurassa tehdyn sukututkimuksen mukaan kaikki Tissarin suvun sukuhaarat johtavat Kangasniemen kantakodissa eläneisiin Matti Tissariin (syntynyt noin 1540–60) ja hänen poikaansa Matti Matinpoika Tissariin (syntynyt noin 1570–90) sekä tämän kolmeen poikaan. Tissarin suvun 1500-luvulle asti ulottuvista sukujuurista voi lukea kaksiosaisesta sukukirjasta "Tissarin sukua Kangasniemellä 500 vuotta". Myös sukuseuran verkkosivulla on julkaistu tietoa suvun historiasta sekä Tissarin suvun ainutlaatuinen sukutaulu. Se on ollut esillä Kangasniemen kihlakunnanoikeudessa vuonna 1797 ja säilynyt Mikkelin maakunta-arkistossa. Sukutaulu on esimerkki perinteisen sukututkimuksen kautta kirjallisesta lähteestä löydetystä tiedosta.

Lisätietoa Tissarin sukuun kohdistuvasta tutkimuksesta sekä esimerkkejä saatavilla olevista (verkko)lähteistä on esitetty täällä.
1.2 Haastattelut sekä kirjalliset ja sähköiset lähteet ovat sukututkimuksen lähtökohtia

Jos olet kiinnostunut tutkimaan omaa sukuasi, perinteinen sukututkimus on kaiken perusta: omasta suvusta on ensin hankittava tietoa haastattelemalla ja erilaisia kirjallisia ja sähköisiä lähteitä tutkimalla. Liikkeelle kannattaa lähteä oman suvun jäsenten haastatteluista: mitä vanhemmat ja isovanhemmat tietävät ja muistavat heidän sukunsa ihmisistä ja historiasta. Ohjeita ja lähteitä sukututkimuksen tekemiseksi on valtavasti ja nykyään on sangen helppoa etsiä ja löytää sähköisiä lähteitä oman työpöytänsä äärellä. Internetistä informaatiota kyllä löytyy, joten haasteena voi olla ajan riittäminen, koska tutkiminen on hidasta ja koska oikea tieto pitää löytää ja tarkistaa. Virheelliset tiedot ja tulkinnat voivat johtaa väärille poluille, jotka eivät enää kerrokaan omista sukujuurista.
1.3 Sukututkimuskoulutukset ja webinaarit tukevat sekä aloittelevia että kokeneita sukututkijoita

Tissarin Sukuseura ei järjestä sukututkimuskoulutusta, mutta tiedottaa muiden yhdistysten järjestämästä kaikille avoimesta sukututkimuskoulutuksesta Tissarit-Facebook-ryhmässä. Tissarin Sukuseuran sukututkijat ja jäsenet osallistuvat aktiivisesti sukututkimusyhdistysten ja eri oppilaitosten järjestämiin sukututkimuskoulutuksiin.

Esimerkiksi Suomen Sukututkimusseura ja muut sukututkimusyhdistykset ja -organisaatiot järjestävät kiinnostavia koulutuksia, joiden avulla sukututkija saa selvitystyölleen hyvän pohjan. Webinaarit ovat suosittuja ja tukea sukututkimustyöhön saa myös sosiaalisen median kautta, esimerkiksi Facebook-ryhmissä.


Hyödyllisiä ovat myös eri kuntien kansalais- ja työväenopistojen järjestämät ja vuosittain sisällöltään uusiutuvat sukuhistorian perus- ja jatkokurssit sekä tuomiokirjojen tutkimisen ohjaus ja vanhojen käsialojen ja asiakirjojen opiskelu.

Myös kokeneet sukututkijat ovat joutuneet päivittämään tietojaan, kun uusi henkilötietolaki sekä EU:n tiukentuneet tietosuojavaatimukset ovat astuneet voimaan. Ne asettavat uusia vaatimuksia ja rajoitteita kaikille sukuseuroille ja sukututkijoille henkilötietojen tallentamiseen, käsittelyyn ja säilyttämiseen henkilötieto- ja sukututkimusrekistereissä. Myös Tissarin Sukuseura on päivittänyt sukututkimusrekisteriselostettaan sekä jäsenrekisterinsä käyttö- ja tietosuojaselosteita.

2. DNA-tutkimus

Perinteisen sukututkimuksen rinnalle on nousut viime vuosina DNA-sukututkimus, joka auttaa löytämään "serkkuja" jopa ympäri maailmaa. Lisäksi saadaan tietoa varhaisista ajoista, joista ei ole löydettävissä kirjallisia lähteitä. DNA-tutkimuksen avulla saadaan tietoa geeniperimästä sekä isä- ja äitilinjoista. DNA-testien ja -tutkimuksen avulla saadaan myös selville esi-isiemme ja -äitiemme vaelluspolkuja Pohjolan perukoille. Tutkimustiedon tuottamisen edellytyksenä on ollut DNA-tekniikan ja tutkijoiden osaamisen kehittyminen, muinaislöytöjen geenitutkimuksen kehittyminen sekä näytteiden ottamisen ja analysoinnin lisääntyminen.

Kun tunnet sukuasi, onnistuu myös DNA-sukututkimus. Harmillista on vain se, että testien teettäminen on suhteellisen kallista. On varauduttava myös yllätyksiin, sillä DNA-tutkimuksen tulokset voivat tuottaa yllättäviä tietoja omista sukujuurista. DNA ei valehtele koskaan!

Tissarin suvun jäsenistä on sukuseurassa testattu Tissarin sukuun kuuluvan seitsemän miehen isälinja. DNA-tutkimuksen mukaan sekä kangasniemeläiset että pielavetiset ovat samaa isälinjaa. Tissarien tutkittu isälinja kuuluu karjalaiseen N-linjaan, mutta kuuden tutkitun linjan joukossa on myös yksi eriävä E-linja, joka on Suomessa hyvin harvinainen. Testaukselle sopivan miehen etsintä jatkuu. (Kts. lisätietoja DNA-tutkimuksesta).

3. Sukukirjat ja muut julkaisut

Sukuseurassa on julkaistu sukututkimuksen tuloksia useissa sukukirjoissa ja blogikirjoituksissa. Sukujuuriaan ja sukupolvien ketjuja voi tarkastella yksityiskohtaisesti sukuseurassa tehtyjen sukukirjojen avulla. Sukukirjoissa on julkaistu sukutaulujen ja valokuvia lisäksi tarinoita suvun vaiheista sekä perheen tai henkilöiden historiasta ja paikoista. Sukukirjoissa ja muissa julkaisuissa kunnioitetaan menneitä sukupolvia sekä suvun traditioita.
Ensimmäinen sukukirja "Tissarin sukua vuosisatain takaa" valmistui 1986 eli jo viiden vuoden kuluttua sukuseuran perustamisesta.

Pielaveden sukuhaarasta julkaistiin sukukirja "Pielavetisen sotilaan Tissaris Matti Matinpojan jälkeläisiä 1700-luvulta lähtien" vuonna 2002.

Kaksiosainen sukukirja "Tissarin sukua Kangasniemellä 500 vuotta" julkaistiin vuonna 2016. Se sisältää tiedot noin 1540–60-luvulla syntyneestä Matti Tissarista ja hänen jälkipolvistaan nykypäiviin asti sekä suvun jäsenten tarinoita, kertomuksia, valokuvia, lehtileikkeitä ja muuta aineistoa.
Loppukesällä 2024 julkaistaan jo neljäs sukukirja. Kaksiosainen kirja kertoo Pielaveden sukuhaarasta sisältäen edellä mainittuun sukukirjaan verrattuna enemmän myös henkilöitä ja paikkoja tarkastelevaa uutta tietoa, tarinoita ja valokuvia sekä sukutaulujen päivityksiä. Uusien tietojen vastaanotto on lopetettu.

Tissarin Sukuseuran verkkosivuilla on myös julkaistu blogikirjoituksia: "Jääkäri Veikko Tissarin sotatie" sekä "Veli Tissari – sisällissodan uhri Pielaveden Säviän Karilasta". (Kts. lisätietoa sukukirjoista ja blogikirjoituksista sekä kirjojen ja muiden myyntituotteiden tilaustiedoista).

4. Osallistuminen sukuseuran toimintaan, kuten sukukokouksiin ja -juhliin sekä muihin suku- ja sukututkimustapahtumiin

Sukujuurilleen voi päästä liittymällä sukuseuran jäseneksi ja osallistumalla sukuseuran toimintaan. Omien sukujuurien selvittäminen auttaa löytämään vastauksia esimerkiksi kysymyksiin: kuka minä olen, mistä minä tulen ja minkälaisia sukulaisia minulla on. Sukuseuratoiminnalla on myös huomattava sosiaalinen merkitys. Sukukokouksissa ja -tapaamisissa nautitaan yhteen kuuluvuudesta, luodaan uusia tuttavuuksia ja selvitetään yhteisiä sukujuuria.

Suvun perinteiden ja menneiden sukupolvien vaaliminen on merkityksellistä, sillä se antaa tunteen kuulumisesta johonkin ja luo sukupolvien ketjun. Sukupolvien ketjut ja suvun traditiot tulevat esiin myös sukuseuran järjestämissä vanhojen sukukuvien näyttelyissä ja muissa suvun traditioita, tietoja ja taitoja esittelevissä näyttelyissä. Suvun jäsenten yhteenkuuluvuutta vahvistavat Tissarin suvun kronikan laulaminen suvun tapahtumissa sekä sukuseuran oman pöytästandaarin esilläolo ja pukeutuminen T-paitaan, jossa on suvun logo. (Kts. lisätietoja myyntituotteista).

4.1 Sukukokoukset ja -juhlat sekä vierailut

Tissarin Sukuseura on 42 toimintavuotensa aikana pitänyt yhteensä 31 sukukokousta ja järjestänyt joka viides vuosi sukujuhlan sukukokouksen yhteydessä. Sukukokouksissa ja -juhlissa sukuseuran jäsenet saavat tietoa sukututkijoiden uusimmista tutkimustuloksista sekä sukuseuran menneestä ja tulevasta toiminnasta.

Sukukokouksien ja -juhlien ohjelmaan sisältyy perinteisesti myös tutustumiskäyntejä Tissarin suvun tärkeisiin paikkoihin. Näihin kuuluvat Kangasniemellä mm. Tissarin kylä ja siellä vuodesta 1634 Tissarin suvun hallussa oleva kantatila sekä Pielavedellä Tissarin jälkeläisten asuinsijat Kallioselkä ja Karila sekä Säviän tuulimylly. Vierailukohteena on ollut myös Urho Kekkosen syntymäpaikka Lepikontorppa Pielavedellä, sillä presidentti Kekkonen kuuluu äidin puolelta Tissarinsukuun. (Kts. lisätietoja sukuseuran toiminnasta ja valokuva-albumi sukuseuran kokouksista, juhlista, vierailuista ja muista tapahtumista).


Vuosi 2021 oli Tissarin Sukuseuran 40-vuotisjuhlavuosi. Koronapandemian vuoksi sukuneuvosto
päätti vuonna 2021 siirtää juhlaa vuodella – ja maaliskuun 2022 kokouksessa juhlan ja uuden
sukukirjan julkistamisen ajankohtaa siirrettiin edelleen vuoteen 2024 saakka. Syynä juhlan siirtoon on
sen keskeisimmän sisällön, Pielaveden sukuhaaraa käsittelevän kirjan julkaisemisen viivästyminen -
johtuen niin resursseista, kustannusteknisistä asioista kuin suunniteltua hitaammasta päivitettyjen
sukutietojen keräämisestä. Loppukesällä 2024 julkaistaan uusi sukukirja sekä järjestetään kirjan
julkaisutilaisuus ja sukuseuran 43-vuotisjuhla.

Vuonna 2022 Tissarin Sukuseuran ja muiden sukuseurojen toimintaan ja sukututkimukseen voi
tutustua Tissarin Sukuseuran ja viiden muun sukuseuran ja Suur-Savon sukututkimusyhdistyksen
järjestämässä kaikille avoimessa ja ilmaisessa tapahtumassa 24.9.2022 Kangasniemen kunnantalolla.
Tissarin Sukuseura osallistuu mahdollisuuksien mukaan myös muihin valtakunnallisiin tai paikallisiin
sukututkimustapahtumiin joko tapahtumapaikkakunnalla tai virtuaalisesti. Lisätietoja sekä vinkkejä ja
uutisia erilaisista tapahtumista päivitämme sukuseuran verkkosivuille ja FB-ryhmään sekä lukuun 4.2.

4.2 Muu toiminta ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Tissarin Sukuseuran yhteishenkeen ja Kangasniemellä sijaitsevaan kantatilaan on päässyt
tutustumaan Tissarin suvun lisäksi myös suuri joukko television katsojia, kun sukukokouksen
osallistujia haastateltiin YLE TV1:n Priima-asiaohjelmaa varten vuonna 2007.
Sukuseura esittelee toimintaansa erilaisissa tilaisuuksissa, kuten sukuseurojen/yhdistysten
tapaamisissa sekä valtakunnallisissa ja paikallisissa sukututkimustapahtumissa. Esimerkiksi vuonna
2021 Tissarin Sukuseura esittäytyi Kuulutko Sukuuni -tapahtumassa julkaisemalla verkkosivun, jonka
teema oli ”Monta tapaa päästä sukujuurille”. Vuonna 2022 Kuulutko Sukuuni -tapahtuma järjestetään
8.–9.10.2022 Hiekkaharjussa, Vantaalla (tai verkossa, jos pandemiatilanne rajoittaa järjestämistä).

Tissarin Sukuseura ja viisi muuta sukuseuraa järjestävät yhteistyössä Suur-Savon
sukututkimusyhdistyksen kanssa Sukujuuret tutuiksi -tapahtuman Kangasniemellä 24.9.2022.
Kangasniemen kunta on myöntänyt kohdeavustuksen tapahtuman järjestämiseksi. Kaikille avoimessa

ja ilmaisessa tapahtumassa saa tietoa sukututkimuksesta ja sukuseurojen toiminnasta.
Sukututkimusesitelmien lisäksi sukuseurat esittelevät toimintaansa ja myyvät sukukirjojaan ja muita
tuotteitaan. Tule tutustumaan sukujuuriisi ja tapaamaan sukusi jäseniä. Kerrothan tapahtumasta
myös sukulaisillesi ja tutuillesi, jotka eivät vielä kuulu sukuseuraan.

Kangasniemen kunnallislehdessä on julkaistu 20.4.2022 juttu ”Kangasniemi on sukuhistoriallisesti
varsin erikoislaatuinen ja kiinnostava pitäjä – Sukujuuret tutuiksi -tapahtuma järjestetään syyskuussa
Kangasniemellä”. Seuraava lainaus on jutusta, jonka tapahtuman järjestäjät ovat kirjoittaneet
yhdessä.


Sukujuuret tutuiksi -tapahtuman ”järjestämisestä vastaavat sukuseurat edustavat seuraavia
Kangasniemellä jo vuosisatoja eläneitä sukuja: Laitiset, Liikaset, Liukkoset, Lukkariset, Marttiset
ja Tissarit. Asiakirjalähteistä tiedetään, että näihin sukuihin kuuluvia on asunut Kangasniemellä
1500-luvulta lähtien. Avioliittojen kautta kangasniemeläisten sukujen kesken on syntynyt niin
paljon sukusiteitä, että enemmistöllä Kangasniemen asukkaista ja paikkakunnalta pois
muuttaneista on näihin sukuihin kuuluvia esivanhempia.” (Kangasniemen Kunnallislehti
20.4.2022
)


Lisätietoa Sukujuuret tutuiksi -tapahtumasta ja sen ohjelmasta sekä tapahtumasta julkaistuista
jutuista päivitetään Tissarin Sukuseuran verkkosivulle.

5. Sukuseuran verkkosivut ja Tissarit-Facebook-ryhmä

Tissarin Sukuseurasta sekä seurassa tehtävästä sukututkimuksesta ja muusta toiminnasta saa monipuolisesti tietoa myös sukuseuran verkkosivujen kautta. Lisäksi voi liittyä sukuseuran ylläpitämään Tissarit-Facebook-ryhmään, vaikkei olisikaan sukuseuran jäsen. Sukuseura kehittää aktiivisesti toimintaansa ja toimintaan osallistumisen mahdollisuuksia sekä tekee yhteistyötä myös muiden sukuseurojen ja sukututkimusyhdistyksien kanssa.

Tutustu tarkemmin toimintaamme ja tule mukaan tapahtumiin!


Muutettu 28.1.2024: päivitetty sukujuhliin ja kesällä 2024 julkaistavaan sukukirjaan liittyvää tietoa.

YHTEYSTIEDOT
Tissarin Sukuseura ry
tissari.sukuseura [at] gmail.com
Sukuseuran verkkosivut: https://www.tissarinsukuseura.net/
Facebook-ryhmä: Tissarit